adwokat jako pełnomocnik

Pełnomocnik procesowy to upoważniony reprezentant strony postępowania sądowego, który może dokonywać rozmaitych czynności procesowych w jej imieniu i na jej rzecz. Dotyczy to m.in. takich działań jak wniesienie pozwu, odpowiedzi na pozew czy wniosku o zabezpieczenie powództwa. W większości spraw z kręgu postępowania cywilnego zastępstwo procesowe nie musi być świadczone przez podmiot profesjonalny, taki jak jak adwokat lub radca prawny, jednak jest to rozwiązanie popularne oraz korzystne.

Pomoc prawna w trudnych sytuacjach

Możliwość uzyskania profesjonalnego pełnomocnika z urzędu jest formą pomocy prawnej, którą można otrzymać w różnego rodzaju sprawach. Wówczas jego wynagrodzenie regulowane jest przez Skarb Państwa i nie działa on na podstawie pełnomocnictwa podpisanego przez stronę postępowania, lecz na mocy zarządzenia sądu. Pełnomocnik taki może być powołany we wszystkiego rodzaju sprawach, zarówno cywilnych, administracyjnych, z zakresu prawa pracy. Pełnomocnik z urzędu w sprawach karnych może reprezentować pokrzywdzonego lub być obrońcą osoby oskarżonej. Jednak w związku z coraz mniejszym zaufaniem do instytucji publicznych, klienci często decydują się na zatrudnienie prawnika, który zapewni profesjonalną pomoc, w oparciu o samodzielnie dokonany wybór.

Najlepsza wiedza prawna i doświadczenie

Zastosowanie tego wariantu jest korzystniejsze dla strony, która z jakichś przyczyn sama nie może reprezentować siebie w sądzie. Podstawową przewagą tego rozwiązania nad innymi jest wiedza prawnicza, której nie muszą posiadać najbliżsi krewni czy znajomi, i doświadczenie gromadzone przez kilka lat studiów, a następnie trzyletniej praktycznej nauki zawodu w ramach aplikacji. Ponadto, każdy adwokat jest związany tajemnicą adwokacką, co gwarantuje pełną poufność przekazywanych informacji, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu i odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach samorządu adwokackiego. Zasady wykonywania tego zawodu stwarzają więc gwarancję dla osoby korzystającej z usług adwokata uzyskania profesjonalnej obsługi, w odróżnieniu od usług prawnych świadczonych przez różnego rodzaju doradców czy też poradni prawnych.

Zakres obowiązków pełnomocnika

Podstawowym obowiązkiem adwokata będącego pełnomocnikiem procesowym strony jest działanie na jej korzyść, co ma bezpośredni wpływ na wszystkie oświadczenia składane podczas rozpraw na sali sądowej oraz czynności podejmowanych poza nią. Oznacza to np., że adwokat w porozumieniu z klientem powołuje tylko takie dowody, które pomogą w udowodnieniu racji klienta. Pełnomocnik jest odpowiedzialny za przygotowywanie wszelkich pism procesowych, wnoszenia apelacji, zażaleń i odwołań oraz powinien być obecny na wszystkich terminach rozpraw. Podejmuje się on również wszystkich czynności związanych z uzyskaniem i realizacją zabezpieczenia uzyskanego w toku procesu, jak i egzekucją prawomocnie zasądzonych roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem sądowym. Pełnomocnik z mocy przepisów jest również uprawniony do zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia lub uznania powództwa, oczywiście każdorazowo na podstawie ustaleń dokonanych ze stroną. Przepisy upoważniają także pełnomocnika procesowego do odebrania kosztów procesu zasądzonych od strony przeciwnej, jeżeli dojdzie do pozytywnego rozstrzygnięcia dla osoby reprezentowanej.

Adwokat jako pełnomocnik w sprawach sądowych

Pełnomocnik procesowy to upoważniony reprezentant strony postępowania sądowego, który może dokonywać rozmaitych czynności procesowych w jej imieniu. Dotyczy to m.in. takich działań jak wniesienie pozwu, odpowiedzi na pozew czy wniosku o zabezpieczenie powództwa. W większości spraw z kręgu postępowania cywilnego pełnomocnictwa nie musi świadczyć podmiot profesjonalny lub radca prawny, jednak jest to rozwiązanie popularne oraz korzystne.

Pomoc prawna w trudnych sytuacjach

Możliwość uzyskania profesjonalnego pełnomocnika jest formą pomocy prawnej, którą można otrzymać w różnego rodzaju sprawach. W wypadku spraw karnych oraz cywilnych pełnomocnik, może zostać powołany z urzędu. Jednak w związku z coraz mniejszym zaufaniem do instytucji publicznych, klienci często decydują się na zatrudnienie zewnętrznego prawnika, których zapewni profesjonalną pomoc.

Najlepsza wiedza prawna i doświadczenie

Zastosowanie tego wariantu jest korzystniejsze dla strony, która z jakichś przyczyn sama nie może reprezentować siebie w sądzie. Podstawową przewagą tego rozwiązania nad innymi jest wiedza prawnicza, której nie muszą posiadać najbliżsi krewni czy wyznaczony do tej roli pracownik socjalny. Pełnomocnik ma prawo również przekazać sprawę innemu adwokatowi, jeżeli nie leży ona w jego kompetencjach lub z innych powodów nie może jej prowadzić.

Zakres obowiązków pełnomocnika

Pełnomocnik jest odpowiedzialny za przygotowywanie pism procesowych, wnoszenia skarg oraz interwencji. Podejmuje się on również wszystkich czynności związanych zabezpieczeniem i egzekucji dóbr oraz roszczeń, ale także zawarciem ugody, zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa. Adwokat jest również zobowiązany do odebrania kosztów procesu stronie przeciwnej, jeżeli dojdzie do pozytywnego rozwiązania dla osoby reprezentowanej.

Zostaw komentarz: