adwokat jako pełnomocnik

Adwokat w sprawach sądowych występuje jako pełnomocnik procesowy i pełni rolę upoważnionego reprezentanta strony postępowania sądowego. Adwokat jako pełnomocnik może dokonywać rozmaitych czynności procesowych w jej imieniu i na jej rzecz. Dotyczy to m.in. takich działań jak wniesienie pozwu, odpowiedzi na pozew czy wniosku o zabezpieczenie powództwa. W większości spraw z kręgu postępowania cywilnego zastępstwo procesowe nie musi być świadczone przez podmiot profesjonalny, taki jak adwokat lub radca prawny, jednak jest to rozwiązanie popularne oraz korzystne.

Adwokat jako pełnomocnik z urzędu

Możliwość uzyskania profesjonalnego pełnomocnika z urzędu jest formą pomocy prawnej, którą można otrzymać w różnego rodzaju sprawach. Wówczas jego wynagrodzenie regulowane jest przez Skarb Państwa i nie działa on na podstawie pełnomocnictwa podpisanego przez stronę postępowania, lecz na mocy zarządzenia sądu. Adwokat jako pełnomocnik procesowy z urzędu może być powołany we wszystkiego rodzaju sprawach, zarówno cywilnych, administracyjnych, jak i z zakresu prawa pracy. W sprawach karnych może on reprezentować pokrzywdzonego lub być obrońcą osoby oskarżonej. Jednak w związku z coraz mniejszym zaufaniem do instytucji publicznych, klienci często decydują się na ustanowienie adwokata jako pełnomocnika lub obrońcę, który zapewni profesjonalną pomoc, w oparciu o samodzielnie dokonany wybór.

Najlepsza wiedza prawna i doświadczenie

Zastosowanie tego wariantu i powierzenie prowadzenia sprawy adwokatowi jest korzystniejsze dla strony, która z jakichś przyczyn sama nie może reprezentować siebie w sądzie. Podstawową przewagą tego rozwiązania nad innymi jest wiedza prawnicza, której nie muszą posiadać najbliżsi krewni czy znajomi, i doświadczenie gromadzone przez kilka lat studiów, a następnie trzyletniej praktycznej nauki zawodu w ramach aplikacji. Ponadto, każdy adwokat jest związany tajemnicą adwokacką, co gwarantuje pełną poufność przekazywanych informacji, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu i odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach samorządu adwokackiego. Zasady wykonywania tego zawodu stwarzają więc gwarancję dla osoby korzystającej z usług adwokata uzyskania profesjonalnej obsługi, w odróżnieniu od usług prawnych świadczonych przez różnego rodzaju doradców czy też poradni prawnych.

Zakres obowiązków adwokata

Podstawowym obowiązkiem adwokata będącego pełnomocnikiem procesowym strony jest działanie na jej korzyść, co ma bezpośredni wpływ na wszystkie oświadczenia składane podczas rozpraw na sali sądowej oraz czynności podejmowanych poza nią. Oznacza to np., że adwokat w porozumieniu z klientem powołuje tylko takie dowody, które pomogą w udowodnieniu racji klienta. Pełnomocnik jest odpowiedzialny za przygotowywanie wszelkich pism procesowych, wnoszenia apelacji, zażaleń i odwołań oraz powinien być obecny na wszystkich terminach rozpraw. Podejmuje się on również wszystkich czynności związanych z uzyskaniem i realizacją zabezpieczenia uzyskanego w toku procesu, jak i egzekucją prawomocnie zasądzonych roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem sądowym. Pełnomocnik z mocy przepisów jest również uprawniony do zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia lub uznania powództwa, oczywiście każdorazowo na podstawie ustaleń dokonanych ze stroną. Przepisy upoważniają także pełnomocnika procesowego do odebrania kosztów procesu zasądzonych od strony przeciwnej, jeżeli dojdzie do pozytywnego rozstrzygnięcia dla osoby reprezentowanej.

Zostaw komentarz: