zasiedzenie nieruchomości

Jednym ze sposobów nabycia prawa własności nieruchomości, w sytuacji gdy dana osoba nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, wynikającego z określonego dokumentu lub dziedziczenia, jest jej zasiedzenie. Zachodzi ono wówczas gdy osoba, która nie jest właścicielem domu lub mieszkania, a także niezabudowanej działki gruntu, przejmuje obowiązki prawowitego właściciela, czyli gospodaruje na nieruchomości, dba o nią i płaci należne podatki. Nieruchomość zasiedzieć można w złej lub w dobrej wierze.

Kiedy mówi się o zasiedzeniu w dobrej wierze?

Jeśli ktoś nieprzerwanie przez okres 20 lat władał nieruchomością, nie wiedząc o tym, że posiada ona prawowitego właściciela, wówczas mówi się o jej zasiedzeniu w dobrej wierze. Po upływie tego czasu władający nieruchomością prawnie staje się jej nowym właścicielem. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej w przypadku nieruchomości, których formalny właściciel nie żyje i nie pozostawił po sobie żadnych spadkobierców, lub wyjechał za granicę i zaprzestał dbania o swoją własność, lub też nie wie o przysługującym mu prawie.

Kiedy zachodzi zasiedzenie w złej wierze?

Jeśli natomiast władający nieruchomością wiedział o tym, że posiada ona prawowitego właściciela, a mimo tego władał nią przez co najmniej 30 lat, wówczas mówi się o zasiedzeniu w złej wierze. Istotne jest także to, że przez ten czas formalny właściciel nie podejmuje żadnych działań prawnych mających na celu przywrócenie mu jego prawa np. poprzez złożenie pozwu o wydanie nieruchomości, gdyż wszelkie tego typu działania powodują przerwanie biegu okresu przedawnienia.

Jak stwierdza się zasiedzenie?

Zasiedzenie, chociaż następuje z mocy prawa z momentem upływu niezbędnego okresu czasu, jednakże, aby je stwierdzić i ujawnić nabyte w ten sposób prawo w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości, potrzebny jest proces sądowy. Moja kancelaria oferuje pomoc w złożeniu odpowiedniego wniosku o stwierdzenie zasiedzenia we właściwym dla nieruchomości sądzie rejonowym. Aby potwierdzić władanie nieruchomością, składający wniosek powinien dołączyć potwierdzenie wpłat podatku i wszelkich innych dokumentów potwierdzających, że przez inne osoby fizyczne i prawne, a także instytucje państwowe i samorządowe, był uważany za właściciela. Niezbędne będą również:

  • wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomości,
  • wyrys z rejestru gruntów nieruchomości,
  • zaświadczenie o braku roszczeń reprywatyzacyjnych odnośnie nieruchomości.

Wniosek podlega stosownej opłacie sądowej, ponadto niezwykle często, jeśli przedmiot zasiedzenia nie odpowiada aktualnie istniejącej działce geodezyjnej, niezbędne jest uzyskanie w toku postępowania, zlecanej przez sąd, opinii biegłego geodety, który wyrysuje i oznaczy granice nieruchomości podlegającej zasiedzeniu.

Zostaw komentarz: