Kancelaria Adwokacka

Kodeks cywilny przewiduje szereg różnego rodzaju świadczeń, o których wypłatę może ubiegać się osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. W niniejszym wpisie przedstawiam najważniejsze informacje na temat tego, jakie świadczenia przysługują osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, a dokładniej – jakie koszty sprawca wypadku (lub ubezpieczyciel) jest zobowiązany pokryć.

Przepis przewiduje, że naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Co mieści się po tym pojęciem?

  1. Odszkodowanie

Odszkodowanie to świadczenie pieniężne należne osobie poszkodowanej, które obejmuje rekompensatę wydatków, które ta osoba poniosła w związku z wypadkiem. Przede wszystkim odszkodowanie służyć więc będzie zwrotowi wydatków poniesionych na: zakup leków, preparatów, suplementów, witamin, maści, przyrządów ortopedycznych, koszty leczenia, w tym także prywatnego, rehabilitacji itp.

Co ważne, na żądanie poszkodowanego, sprawca jest także zobowiązany wyłożyć z góry kwoty, które będą niezbędne na pokrycie kosztów leczenia. O odszkodowanie można więc ubiegać się także jeszcze przed rozpoczęciem leczenia, jeśli osoba poszkodowana nie ma na to wystarczających środków.

Ponadto, sprawca ma obowiązek także pokryć koszty potrzebne na przygotowanie do innego zawodu, jeśli w wyniku wypadku poszkodowany stał się inwalidą. Odszkodowanie będzie więc obejmować koszt studiów, kursów, szkoleń, prowadzących do zdobycia nowego zawodu, jeśli osoba poszkodowana w konsekwencji poniesionych obrażeń ciała nie jest w stanie kontynuować pracy na dotychczasowym stanowisku i musi się przekwalifikować.

2. Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to kolejny rodzaj świadczenia pieniężnego, jakie przysługuje osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Jego celem jest odpowiednia rekompensata ujemnych przeżyć emocjonalnych, określana w przepisach pod pojęciem krzywdy. O ile więc odszkodowanie dotyczy szkody o charakterze czysto majątkowym, tak zadośćuczynienie ma złagodzić skutki wypadku odczuwane przez osobę poszkodowaną w sferze psychicznej i emocjonalnej, a więc ból, stres, traumę, które często wymagają odrębnej formy leczenia w postaci np. terapii psychologicznej.

3. Renta

Renta jest trzecim typem świadczenia pieniężnego, jakie przysługuje osobie, która została poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego i jest ona przyznawana w trzech sytuacjach:

  1. Gdy w wyniku wypadku poszkodowany utracił (całkowicie lub częściowo) zdolność do pracy zarobkowej;
  2. Gdy zwiększyły się jego potrzeby;
  3. Gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość;

Renta może być przyznana jako jedna kwota obejmująca wszystkie wymienione powyżej sytuacje lub tylko część z nich. Wypłata tego typu świadczenia następuje cyklicznie, najczęściej co miesiąc, istnieje również możliwość jej kapitalizacji, czyli wypłaty sumy świadczeń za dłuższy okres czasu, jeśli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami.

4. Świadczenia pieniężne w razie śmierci poszkodowanego

Jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana poniesie śmierć, wówczas sprawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia oraz kosztów pogrzebu.

Ponadto, najbliższym członkom rodziny przysługuje:

  1. Odszkodowanie – jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej;
  2. Zadośćuczynienie – za doznaną krzywdę spowodowaną śmiercią najbliższej osoby;
  3. Renta – osoba, wobec której zmarły był zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego, może żądać renty, której wysokość uwzględniać będzie potrzeby poszkodowanego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zmarłego przez przewidywany czas trwania obowiązku alimentacyjnego; takiej renty mogą domagać się również inne osoby bliskie, które zmarły stale i dobrowolnie utrzymywał, jeżeli wymagają tego zasady współżycia społecznego;

Dochodzenie tych świadczeń pieniężnych na drodze sądowej każdorazowo wymaga udowodnienia innych okoliczności, w razie sporu z podmiotem zobowiązanym do wypłaty pomoc adwokata może okazać się niezbędna, także do wyboru rodzaju świadczenia, które najpełniej pozwoli na zaspokojenie potrzeb osoby poszkodowanej.

Zostaw komentarz: