dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny jest formą pośrednią między pozbawieniem wolności a możliwością korzystania z pełni praw. Pozwala odbywać zasądzoną karę na wolności, przy czym wolność ta jest znacznie ograniczona. W efekcie skazany nie zostaje całkowicie wyeliminowany ze społeczeństwa i ma możliwość dalszego wykonywania swoich obowiązków. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć o dozorze elektronicznym i kiedy można się o niego ubiegać.

Dozór elektroniczny bez tajemnic

Zasady dozoru elektronicznego określają przepisy art. 43a–43zae Ustawy Kodeksu karnego wykonawczego, definiujące dozór elektroniczny jako kontrolę zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych, dokonywaną przez organy karne, które mają możliwość kontroli skazanego we wskazanym przez sąd miejscu. Wyróżnia się trzy rodzaje dozory elektronicznego:

  • stacjonarny,
  • mobilny,
  • zbliżeniowy.

Stacjonarny dozór elektroniczny pozwala kontrolować to, czy skazany przebywa w miejscu wyznaczonym przez sąd w wyznaczonym czasie, w przeciwieństwie do mobilnego, który pozwala monitorować skazanego w każdym miejscu i czasie. Dozór zbliżeniowy z kolei ma za zadanie zweryfikować, czy skazany zachowuje określoną minimalną odległość od osoby, w stosunku do której otrzymał zakaz zbliżania. Dozór stacjonarny jest stosowany zamiennie z karą pozbawienia wolności.

Kto i kiedy może ubiegać się o zmianę kary więzienia na stacjonarny dozór elektroniczny?

O zmianę kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny może ubiegać się skazany, wobec którego zapadł wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności nieprzekraczający jednego roku lub jeśli popełnione przestępstwo nie zostało dokonane po raz kolejny. Aby sąd mógł orzec na podstawie art. 43la kkw możliwość dozoru elektronicznego, skazany musi ponadto posiadać określone miejsce stałego pobytu, a także działanie takie musi być wystarczające do osiągnięcia celów kary. Bardzo często dozór orzekany jest w stosunku do skazanych, którzy jeszcze nie rozpoczęli odbywania kary w więzienia oraz w przypadku skazanych, odznaczających się wzorową postawą i zachowaniem.

Ponadto, aby móc zasądzić dozór elektroniczny, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki techniczne: przede wszystkim dostępna być musi wystarczająca liczba urządzeń o odpowiednim zasięgu, a także osób je obsługujących.

Zgoda na dozór elektroniczny udzielana jest przez sąd penitencjarny w okręgu zakładu zamkniętego, w którym przebywa skazany, na wniosek skazanego adwokata, prokuratora, sądowego, prawnika, kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego. Sąd ma trzydzieści dnia na udzielenie odpowiedzi na wniosek. Od odpowiedzi  negatywnej przysługuje odwołanie.

Zostaw komentarz: