kolizja drogowa

Sprawca kolizji drogowej często na miejscu zdarzenia jest karany przez Policję mandatem karnym za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Czasami kierowca ma jednak wątpliwości, czy słusznie to on ponosi winę za zaistniałe zdarzenie drogowe. Mimo przyjęcia mandatu, który w tym momencie staje się prawomocny, istnieje możliwość złożenia wniosku o jego uchylenie. Wniosek taki jest jednak dopuszczalny tylko jeśli mamy pewność (lub ustalimy nowe dowody, które to potwierdzą), że kierowca nie naruszył żadnych przepisów Prawa o ruchu drogowym i Kodeksu wykroczeń, czyli  nie popełnił tzw. wykroczenia drogowego.

Odmowa przyjęcia mandatu

Przyjęcie mandatu karnego nie jest obowiązkiem, i w razie odmowy jego przyjęcia,  czym funkcjonariusz Policji ma obowiązek pouczyć kierowcę, Policja sporządza i kieruje do sądu wniosek o ukaranie, który jest odpowiednikiem aktu oskarżenia w sprawach o wykroczenia. Wówczas rolą sądu jest zbadanie wszystkich okoliczności kolizji i ustalenie, czy osoba wskazana we wniosku powinna zostać ukarana. Postępowanie sądowe stwarza dużo więcej możliwości dowodowych, przede wszystkim możliwość powołania biegłego sądowego, który po analizie uszkodzeń w pojazdach, zbadaniu ewentualnych śladów na drodze, oględzin miejsca kolizji, i z wszelkimi innymi dowodami zebranymi w sprawie, wyda opinię i określi, zachowanie którego z uczestników ruchu drogowego było nieprawidłowe i stanowiło przyczynę kolizji drogowej.

Uchylenie przyjętego mandatu

Uchylenie mandatu karnego jest wyjątkowym trybem postępowania, w ramach którego sąd nie bada wszystkich okoliczności związanych z kolizją i nie prowadzi szerokiego postępowania dowodowego tak, jak ma to miejsce w przypadku rozpoznawania wniosku o ukarania za wykroczenie. Postępowanie takie ogranicza się jedynie do weryfikacji, czy mandat został słusznie nałożony, czy też nie. Dlatego też, jeśli nie mamy pewności, czy nasze zachowanie jako kierowcy było nieprawidłowe, lub czy stanowiło wyłączną winę w spowodowaniu zdarzenia drogowego, warto rozważyć odmowę przyjęcia mandatu karnego.

Zgodnie z art. 101 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Przepis ten znajdzie więc zastosowanie w odniesieniu do sytuacji, gdy dany czyn nie jest czynem zabronionym jako wykroczenie, gdyż sprawca nie zrealizował jego znamion, a więc przesłanek, warunków, które muszę odpowiadać treści konkretnego wykroczenia.

Termin na złożenie wniosku

Termin na złożenie wniosku wynosi 7 dni od daty przyjęcia mandatu karnego i kierowany jest bezpośrednio do właściwego sądu. Do wniosku należy dołączyć dowody, które potwierdzają, że osoba ukarana nie popełniła wykroczenia, np. nagranie z monitoringu, jeśli nie były znane jego zapisy w momencie zdarzenia, a mają one kluczowe znaczenie dla ustalenia, że dana osoba nie naruszyła zasad ruchu drogowego. Sąd orzeka na posiedzeniu, po przeprowadzeniu zawnioskowanych dowodów, i w razie uwzględnienia wniosku, uchyla mandat i nakazuje zwrócić kwotę, która została zapłacona zgodnie z jego treścią.

Zostaw komentarz: