Adwokat Jagoda Zamirska

Profesjonalna pomoc w realizowaniu Twoich konstytucyjnych praw

Phone

690 011 013

Jeśli poszukują Państwo pomocy doświadczonego adwokata, pozostaję do Państwa dyspozycji. Świadczę szeroki zakres usług prawnych, zajmując się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rzeczowego, spadkowego, rodzinnego i administracyjnego. Podejmuję się również spraw z zakresu prawa karnego. W codziennej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem moich Klientów, służąc im wiedzą oraz doświadczeniem nabytym podczas lat praktyki. Świadczę usługi prawne również dla obcokrajowców, dysponując płynną znajomością języka angielskiego, w tym również legal English.

 

Udzielam porad i opinii prawnych, służę pomocą podczas sporządzania i analizy umów, reprezentuję Klientów przed sądem, zajmuję się tworzeniem pism, wniosków oraz środków odwoławczych.

Jako doświadczony adwokat realizuję szeroki zakres usług prawnych, które są prezentowane poniżej.

Obszary praktyki

 • Prawo cywilne

  Świadczę pomoc we wszelkich sporach o podłożu kontraktowym, w szczególności dotyczących umowy sprzedaży, najmu i dzierżawy, o dzieło, agencyjnej, o roboty budowlane, franczyzy, ubezpieczeń, dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, potrącenia, odstąpienia od umowy, kar umownych; a także w zakresie ochrony dóbr osobistych, dochodzenia odszkodowania za szkody na osobie i na mieniu, zadośćuczynienia, praw konsumenta, ubezwłasnowolnienia.

 • Prawo gospodarcze

  Świadczę pomoc prawną dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą obejmującą zarówno reprezentację w poszczególnych sprawach sądowych, jak i stałą obsługę prawną, na wszystkich etapach począwszy od: wyboru odpowiedniej formy, przygotowania dokumentacji, rejestracji podmiotu, przygotowywania wszelkich aktów wewnętrznych takich jak umowa spółki, regulaminy, statuty, obsługi organów spółek prawa handlowego, bieżącego doradztwa. Istnieje możliwość świadczenia usług również w siedzibie przedsiębiorstwa.

 • Prawo rzeczowe

  Prawo rzeczowe stanowi gałąź prawa cywilnego i obejmuje wszystkie zagadnienia dotyczące prawa własności ruchomości i nieruchomości  – jej ochrony, nabywania i zbywania, zasiedzenia,  współwłasności i jej znoszenia, możliwych form korzystania z przedmiotu własności innych osób takich jak służebności np. droga konieczna, prawo dożywocia, służebności przesyłu, zastaw, hipoteka, użytkowanie wieczyste, a także kwestii związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości.

 • Prawo spadkowe

  Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego i obejmuje kwestie związane z dziedziczeniem – zarówno ustawowym, jak i testamentowym, regulując: formy sporządzenia ostatniej woli, zasady dziedziczenia ustawowego, odpowiedzialności za długi spadkowe, dział spadku, zachowku oraz wydziedziczenia.

 • Prawo rodzinne

  Jako adwokat świadczę pomoc w zakresie spraw o: uregulowanie kontaktów z dzieckiem, o alimenty (ustalenie, obniżenie, podwyższenie), podział majątku wspólnego, separację, rozwód. Doradzam również w sprawach wspólnoty małżeńskiej finansowej, intercyzy i rozdzielności majątkowej, jak też w postępowaniach dotyczących nieletnich.

 • Prawo administracyjne

  Podejmuję się reprezentacji osób fizycznych i prawnych przed organami administracji rządowej i samorządowej (wojewoda, urzędy miasta, Samorządowe Kolegium Odwoławcze) oraz sądami administracyjnymi na wszystkich etapach postępowania, w szczególności w zakresie wywłaszczenia nieruchomości, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jego zaskarżenia, realizacji związanych z tym roszczeń odszkodowawczych).

 • Prawo karne

  Podejmuję się prowadzenia obrony w sprawach karnych (dotyczących zarówno przestępstw, jak i wykroczeń), a także reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniach karnych i dochodzenia w ich imieniu roszczeń cywilnych powstałych wskutek przestępstwa.

  Oferuję również pomoc dla skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego, w tym w ubieganiu się o dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, wyrok łączny, przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

Cennik

 • Wysokość i płatność honorarium jest ustalana indywidualnie podczas spotkania w kancelarii i zależy od zakresu i przedmiotu usługi.

  .

 • Wynagrodzenie z tytułu stałej obsługi prawnej może być płatne na zasadzie ryczałtowej, ustalonej stawki godzinowej bądź na innych uzgodnionych zasadach.

  .

Oferuję

 • porady i opinie prawne

  Istnieje możliwość uzyskania zarówno ustnej porady prawnej obejmującej analizę stanu faktycznego i prawnego oraz udzielenie informacji co do możliwych kroków prawnych, a w sprawach bardziej skomplikowanych – pisemnej opinii zawierającej analizę stanu prawnego poszerzoną o orzecznictwo oraz przedstawienie możliwych scenariuszy wraz z propozycją najlepszego rozwiązania;

 • opracowanie i analizę umów

  Pomagam zarówno na etapie opracowywania projektu umowy oraz zmian w jej treści, negocjacji między stronami, jak i już po zawarciu umowy – w razie konieczności wyjaśnienia zapisów umownych, rozwiązania sporu w realizowaniu umowy, zakończenia stosunku umownego i możliwych konsekwencji;

 • reprezentację

  przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym, Policją i Prokuraturą, urzędami i organami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi;

  Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zastępuję Klientów w poszczególnych postępowaniach – zastępstwo procesowe obejmuje kompleksowe prowadzenie sprawy we wszystkich instancjach, w tym obecność na rozprawach, składanie pismo procesowych, wniosków dowodowych i w razie konieczności, także środków zaskarżenia;

 • sporządzanie pism i wniosków, oraz środków odwoławczych

  Istnieje możliwość uzyskania pomocy w sporządzeniu określonego pisma, pozwu bądź wniosku wszczynającego postępowanie, środków odwoławczych typu zażalenie, apelacja, odwołanie od decyzji, skarga do sądu administracyjnego, a także zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.